ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Izjava rukovalaca podataka „O zaštiti podataka o ličnosti“

Sve veća ekonomska i naučna saradnja, kao i međusobne odredbe za usluge obrade podataka, imaju za posledicu razmenu ličnih podataka, trend pojačan sve većom upotrebom savremenih sredstava telekomunikacija.

Iz tih razloga potrebno je pažljivo obraditi podatke.

Rukovalac podataka navodi kako je njegova svrha poštovanje načela koja regulišu zaštitu podataka za njihovu obradu, budući da se zalaže za poštovanje individualnih prava i privatnosti pojedinaca.

Rukovalac podataka obrađuje lične podatke s posebnom pažnjom i uvek u skladu s Propisom EU 2016/679, važećim nacionalnim zakonom i važećim zakonom.

Za potrebe ove Direktive primenjivaće se sledeće definicije:

Subjekt obrade podataka: svaka fizičko lice čiji su ličnii podaci predmet obrade od strane ili u ime Društva.

Lični podaci: svi podaci u vezi s identifikovanim ili identifikovanim fizičkim licem koji se odnose na njegov/njen fizički, fiziološki, psihološki, emotivni ili ekonomski status, kulturni ili društveni identitet.

Obrada: obrada ličnih podataka („obrada“), bilo koji posao ili niz poslova koji se obavljaju na ličnim podacima, kao što su prikupljanje, registracija, čuvanja, izmena, analiza, uporaba, korelacija, blokiranje (zaključavanje), brisanje ili uništavanje.

Rukovalac podataka i službenik za zaštitu podataka (SZP)
Rukovalac podataka je kompanija PAPER SOLUTION S.A. sa sedištem u ulici Stadiou 3, Atina, Grčka, porezni identifikacioni broj (PIB): 094286913 Porezna kancelarija za dionička društva – Područni ured Atina („Rukovalac podataka“).

Podaci koje obrađujemo

Nakon vašeg pristanka, obrađujemo sledeće uobičajene i osetljive lične podatke koje dajete prilikom interakcije s veb-stranicom https://www.papercare.co/ i korištenjem usluga i funkcija koje ona pruža. Ti podaci uključuju ime i prezime, podatke za kontakt, adresu i sadržaj vaših posebnih zahteva, ažuriranja ili izvještaj, kao i dodatne podatke koje rukovalac podataka može nabaviti, uključujući od trećih strana, u kontekstu poslovanja aktivnost („Podaci“).
Kako biste mogli ispuniti zahteve koje podnosite putem obrasca za kontakt i/ili dati obavesti o nepovoljnim događajima, potrebno je pristati na obradu podataka označenu zvezdicom (*).

Bez ovih obveznih podataka ili vašeg pristanka ne možemo nastaviti dalje. Nasuprot tome, podaci potrebni u poljima koja nisu označena zvezdicom i vaš pristanak za primanje informativnog materijala nije obavezan i njegovo nepružanje nema posledica.

U svakom slučaju, čak i bez vašeg prethodnog pristanka, rukovalac podataka može obrađivati vaše podatke u skladu sa zakonskim obvezama koje proizlaze iz zakonodavstva, propisa i zakona EU-a, za ostvarivanje prava u sudskim postupcima, za ostvarivanje vlastitih legitimnih interesa i u svim predviđenim slučajevima jer, zavino od slučaja, u članovima 6. i 9. GDPR-a. Obrada se vrši i pomoću računara i u štmpanom obliku i uvek uključuje sprovođenje sigurnosnih mera predviđenih važećim zakonodavstvom.

Zašto i kako obrađujemo vaše podatke
Podaci se obrađuju u sledeće svrhe:

obrađivati zahteve koje podnosite s „Obrascem“, zatim vas kontaktirati ili putem njih dostaviti podatke. Pravna osnova za obradu ličnih podataka u tu svrhu je vaš pristanak (član 6. stavka 1. tačka (a) i član 9. stavka 2. tačka (a) GDPR-a) i izvršavanje ugovora u kom ste strana kao subjekt podataka.
za upravljanje izvještajima o nepovoljnim događajima dostavljenim putem veb-stranice ili obrazaca. Pravna osnova za obradu u ove svrhe je vaš pristanak (član 6. Stavka 1. tačka (a) i član 9. stavka 2. tačka (a) GDPR-a), kao i ostvarivanje bilo kakvog javnog interesa (član 9. stavka 2. ( i) GDPR-a) i zakonske obveze;

osim toga, ali samo uz vašu izbornu saglasnost koji je pravna osnova obrade u skladu s članom 6. stavkom 1. tačkom (a) GDPR -a:

za primanje reklamnog materijala (direktnog marketinga) od nas.

Označavanjem odgovarajućih polja pristajete na obradu vaših podataka u ove svrhe.

Vaši se podaci u svakom slučaju mogu obrađivati, čak i bez vašeg pristanka, radi usklađenosti sa zakonom, propisima, zakonodavstvom EU-a (član 6. stavka 1. tačka (c) GDPR-a, radi dobijanja statističkih podataka o upotrebi veb-stranice i njegov ispravan rad (član 6. stavka 1. tačka (f) Propisa).

Lični podaci unose se u računarski sistem rukovalaca podataka u potpunom skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka, uključujući profile sigurnosti i poverljivosti, a zasnivaju se na načelima dobre prakse, zakonitosti i transparentnosti u pogledu obrade.

Podaci se čuvaju onoliko koliko je apsolutno neophodno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni. U svakom slučaju, kriterijum koji se koristi za određivanje tog perioda zasniva se na poštovanju rokova utvrđenih zakonom i načelima minimizovanja podataka, ograničenja pohrane i racionalnog upravljanja datotekama.

Svi vaši podaci biće obrađeni u štampanom obliku ili pomoću automatizovanih instrumenata, osiguravajući u svakom slučaju odgovarajući nivo sigurnosti i poverljivosti.

Principi primenjeni tokom obrade
Ovlašteni smo za obradu vaših ličnih podataka radi pružanja prilagođenih usluga, u skladu sa zakonom (član 6. stavka 1.b Propis (EU) 2016/679) i relevantnim nacionalnim zakonom o sprovođenju. Vaši se lični podaci ne koriste u druge svrhe osim onih opisanih u Izjavi, osim ako ne dobijemo vaše prethodno dopuštenje, ili ako to nije potrebno ili dopušteno zakonom.

Lični podaci obrađuju se na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni.

Načelo proporcionalnosti primenjuje se pri obradi ličnih podataka. Između ostalog, stvara obvezu ne prikupljanja ličnih podataka bez razloga.

LIčni podaci koji se koriste moraju biti tačni i ažurirani.

Korišteni lični podaci koji više nisu tačni i potpuni i treba da se isprave ili izbrišu.

Osim u slučajevima u kojima postoji zakonska obveza čuvanja tokom dužeg vremenskog perioda, lični se podaci neće pohranjivati duže nego što je potrebno u svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni.

Obrada ličnih podataka vrši se prema načelima dobre namere. To znači da se subjekti podataka mogu osloniti na obrađivače podataka da pokažu detaljnu proveru o svim pitanjima obrade podataka.

Obrada ličnih podataka vrši se prema načelima dobre namere. To znači da se subjekti podataka mogu osloniti na obrađivače podataa da pokažu dužnu pažnju o svim pitanjima obrade podataka.

Subjekti podataka čiji su lični podaci obrađeni biće obavešteni na odgovarajući način, ako to zatraže. Konkretno, oni imaju pravo biti obavešteni o svrhama u koje se njihovi podaci obrađuju, o vrsti podataka s kojima se odnose, kao i o identitetu primaoca podataka. Po potrebi, subjekti podataka takođe imaju pravo zahtevati ispravak, prenos ili brisanje svojih podataka.

Gore navedena prava mogu se ograničiti samo ako je to ograničenje predviđeno zakonom. To je posebno istinito pri sprovođenju naučnih istraživanja.

Posebno, lični podaci zaštićeni su od neovlaštenog otkrivanja i svake nezakonite obrade. Poduzete mere osiguravaju nivo bezbednosti jednak prirodi podataka koji se moraju zaštititi i rizicima koji mogu proizaći iz njihove obrade.

Rukovalac podataka odgovoran je za poštovanje i sprovođenje Propisa EU 2016/679 i nacionalnog zakona o sprovođenju odluka.

Naši zaposleni koji se bave obradom ličnih podataka ažurni su i u skladu s time obučeni. Postupci za obradu ličnih podataka trećih strana prema sporazumu biće postavljeni u pisanom obliku, osiguravajući da treća strana poštuje i sigurno obrađuje lične podatke i da je u skladu s načelima navedenim u ovoj Izjavi i Opštoj uredbi o zaštiti podataka EU-a. Ako se smatra da treća strana ne može pružiti zadovoljavajući nivo sigurnosti ličnih podataka, raskinućemo saradnju.

Osobe koje imaju pristup podacima
Podaci se obrađuju elektronski i ručno, u skladu s postupcima i praksom u vezi sa gore navedenim svrhama, te su dostupni osoblju rukovaoca podataka koje je ovlašteno za obradu ličnih podataka te nadzornicima, a posebno zaposlenima koji pripadaju sledećim kategorijama: tehničko osoblje, osoblje za informacije i sigurnost mreže i administrativno osoblje, kao i drugi članovi osoblja koji moraju obraditi podatke za obavljanje svojih dužnosti.Podaci se takođe mogu otkriti zemljama van Evropske unije („treće zemlje“): i) institucijama,autoritetima, javnim telima u institucionalne svrhe, ii) stručnjacima, nezavisnim savetnicima – bilo da rade pojedinačno ili kolektivno – i drugim trećim stranama i pružatelji usluga koji pružatelju obrade podataka pružaju komercijalne, stručne ili tehničke usluge potrebne za rad veb-stranice (npr. pružanje IT usluga i usluga u “oblaku”) u gore navedene svrhe i za podršku rukovaocu podataka u pružanju usluga koje ste tražili, iii) trećim stranama u slučaju spajanja, sticanja, prenosa trgovačkih društava ili njihovih ogranaka, revizija ili drugih vanrednih radnji

Spomenuti primaoci dobijaju samo potrebne podatke za svoje funkcije i propisno preduzimaju njihovu obradu samo u gore navedene svrhe i u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. Podaci se takođe mogu s vremena na vreme otkriti drugim pravnim primaocima kako je utvrđeno važećim zakonom.
Izuzeto od gore navedenog, podaci se neće otkriti trećim stranama, fizičkim ili pravnim licima, koje ne obavljaju komercijalne, profesionalne ili tehničke dužnosti rukovaoca podataka i neće se širiti. Primaoci podataka obrađivaće podatke, prema potrebi, kao rukovaoci podataka, obrađivači podataka ili ovlaštene osobe za obradu ličnih podataka u gore navedene svrhe i u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

U pogledu prenosa podataka van EU, čak i u zemlje čiji zakoni ne garantuju isti nivo zaštite privatnosti podataka koju propisuje zakon EU-a, rukovalac podataka obaveštava da će se prenos u svakom slučaju dogoditi putem metoda koje dopušta GDPR, kao što je na primer zasnovano na pristanku korisnika, zasnovano na standardnim ugovornim klauzulama koje je odobrila evropska komisija, izborom stranaka koje učestvuju u međunarodnim programima za slobodno kretanje podataka (npr. EU-US Privacy Shield) ili koje se sprovode u zemljama koje evropska komisija smatra sigurnim.

Vaša prava
Ako želite, možete u bilo kom trenutku zatražiti ostvarivanje prava navedenih u članovima 15-22 GDPR-a, kako biste bili obavešteni o vašim ličnim podacima koje posedujemo mi, njihovi primatelji, svrsi njihovog skladištenja i obrade, kao i kao izmenu, ispravak ili brisanje iste, slanjem odgovarajuće e-pošte na gore navedene adrese, s adrese e-pošte koju ste naveli, popunjavanjem odgovarajuće aplikacije koju vam može odobriti rukovalac podataka s priloženom kopijom vaše lične karte.

Takođe, imate pravo pregledati lične podatke koje posedujemo i naravno iskoristiti sva prava predviđena zakonom za zaštitu ličnih podataka.

Lični podaci koje otkrijete rukovaocu podataka putem veb-stranice, bilo tokom registracije ili u kasnijoj fazi, prikupljaju se i koriste i obrađuju u skladu s važećim odredbama o zaštiti ličnih podataka novog Evropskog Opšteg propisa o zaštiti podataka (EU ) 2016/679.

Detaljno zadržavate sledeća prava:

Pravo na informacije o vašim ličnim podacima: Na vaš zahtev pružićemo vam podatke o ličnim podacima koje imamo o vama.

Pravo na ispravak i dopunu vaših ličnh podataka: Ako nas obavestite, ispravićemo sve netačne lične podatke koji se odnose na vas. Popunićemo nepotpune podatke ako nas obavestite, pod uslovom da su ti podaci nužni za potrebe obrade vaših podataka.
Pravo na brisanje vaših ličnih podataka: Na vaš zahtev obrisaćemo lične podatke koje imamo o vama. Međutim, neki podaci će se izbrisati tek nakon određenog perioda skladištenja, na primer zato što smo u nekim slučajevima prema zakonu dužni čuvati podatke ili zato što su ti podaci potrebni za ispunjenje naših ugovornih obveza prema vama.

Pravo na blokiranje vaših ličnih podataka: U nekim slučajevima predviđenim zakonom blokiraćemo vaše podatke ako to zatražite. Daljnja obrada blokiranih podataka događa se samo u vrlo ograničenom obimu.

Pravo na povlačenje pristanka: U bilo kom trenutku možete povući pristanak za obradu vaših ličnih podataka u budućnosti. Ova radnja ne utiče na legitimnost obrade vaših podataka, sve dok se vaš pristanak ne povuče.

Vaše pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka: u bilo kom trenutku u budućnosti možete uložiti prigovor ns obradu vaših ličnih podataka, ako vaše podatke obrađujemo na osnovu jedne od pravnih osnova predviđenih članom 6. (1e ili 1f) Propisa (EU) 2016/679. Ako se protivite, prestaćemo s obradom vaših podataka, pod uslovom da nema legitimnih razloga za dalju obradu. Obrada vaših podataka u reklamne svrhe ne predstavlja legitiman razlog.

Sigurnost ličnih podataka
Rukovalac podataka provodi posebne tehničke i organizacijske sigurnosne postupke kako bi zaštitio lične podatke i podatke od gubitka, zloupotrebe, izmene ili uništenja. Naši saradnici koji nas podržavaju u radu ove veb-tranice takođe se pridržavaju ovih odredbi.
Rukovalac podataka čini sve razumne napore da zadrži prikupljene lične podatke samo u razdoblju za koje su ti podaci potrebni u svrhu za koju su prikupljeni ili dok se ne zatraži njihovo brisanje (ako se to dogodi ranije), osim ako se nastavi zadržati ih u skladu s važećim zakonodavstvom

Recenzije izjave
Zadržavamo pravo da povremeno menjamo ili revidiramo i ovu izjavu, prema vlastitom nahođenju. U slučaju da se izvrše promene, rukovalac podataka zabilježitće datum dopune ili izmene ove izjave i za vas će važiti ažurirana izjava od tog datuma. Pozivamo vas da povremeno pregledate ovu Izjavu kako biste proverili ima li promena u načinu na koji postupamo s vašim ličnim podacima

Ovo je izjava o usklađenosti s odredbama Propisa EU 2016/679 i nacionalnog zakona o sprovođenju odluka.

25.6.2020