POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Ovo predstavlja našu politiku u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo od posetilaca naših stranica (u daljem tekstu „korisnici“).

Proveru vaših ličnih podataka vrši PAPER SOLUTION S.A., sa sedištem u ulici Stadiou 3, Atina, Grčka, poreski identifikacioni broj 094286913 atinske poreske uprave za društvo sa ograničenom odgovornošću, e-pošta: angelo.evgenikos@papercare.gr.

U svakodnevnim aktivnostima naše kompanije i na našoj veb-stranici obrađujemo podatke o fizičkim licima, koje čine:

Kupci
Posetioci naše veb-stranice
Zainteresovane strane (zaposleni, dobavljači)
Naša kompanija postupa u skladu s Opštim propisom o zaštiti podataka (2016/679 EU GDPR) i svim ostalim evropskim i nacionalnim zakonodavstvom koje se odnosi na zaštitu ličnih podataka, elektronske komunikacije itd. te se obvezuje da će u svakom trenutku osigurati zaštitu vaših podataka:

Podaci se prikupljaju u posebne, jasne i legitimne svrhe i ne obrađuju se dalje na način koji nije u skladu s tim namenama.
Prikupljamo neophodno, za svaku svrhu obrade ličnih podataka i obrađujemo ih zakonito, pošteno i na transparentan način u odnosu na subjekte obrade podataka.
Vodimo računa da budu što tačniji i ažurniji te ih čuvamo samo onoliko koliko je neophodno za svrhe u koje se obrađuju.
U svakom slučaju, kriterijum koji koristimo za određivanje perioda skladištenja zasniva se i na odgovarajući način uzima u obzir potrebu da se poštuju svi relevantni zakonski zahtevi, kao i princip minimalizovanja podataka.
Podatke obrađujemo elektronski i ručno te preduzimamo sve odgovarajuće mere za zaštitu ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, oštećenja ili uništenja, primenom odgovarajućih tehničkih ili organizacionih mera.
Prikupljanje, svrha, pravna osnova obrade i vremensko razdoblje čuvanja vaših podataka

Podaci koje automatski prikupljamo putem naše veb-stranice

Veb-stranica https://www.papercare.co/ koristi protokol SSL (ngl. Secure Socket Layer) koji koristi metode šifrovanja podataka koje se razmenjuju između dva uređaja (najčešće računara), uspostavljajući sigurnu vezu između njih putem interneta, što rezultuje zaštitom vaših ličnih podataka.

Kada posetite našu veb-stranicu, naš server prikuplja takozvane log datoteke, izveštaj stanja servera i konkretnije:

Datum i vreme dolaska na veb-stranicu.
Količina podataka poslanih u bajtovima.
Pregledač i operacioni sistem koji ste koristili za pristup veb-stranici.
Adresa internetskog protokola kada pristupate veb-stranici. IP adresa je ličnii podatak zajedno s datumom i vremenom vaše posete, iako vas ne možemo identifikovati samo pomoću tih podataka.

Pravna osnova na osnovu koje prikupljamo vašu IP adresu i čuvamo je u posebnim datotekama (log datoteke) naš je legitimni interes za obradu ovih podataka kako bismo osigurali bezbednist mreža, informacija i usluga od slučajnih događaja ili nezakonitih ili zlonamjernih radnji koje ugrožavaju dostupnost, verodostojnost, integritet i poverljivost skladištenh ili prenesenih podataka (npr. praćenje ddos „napada uskraćivanjem usluge“), kao i naša zakonska obveza pružanja sigurnijeg okruženja za obradu vaših ličnih podataka (stavka 1. (f) i (c) član 6. GDPR-a).
Podaci se neće prenositi niti koristiti na bilo koji drugi način. Međutim, zadržavamo pravo proveriti izveštaj stanja servera (log files) ako se utvrde specifični znakovi neovlaštene upotrebe.

Podaci o klijentima.

Kad posetite našu kompaniju, prikupljamo vaše lične podatke, kao što su puno ime, ime oca, imejl-adresa, poštanska adresa, pol, godine, zanimanje, adresa i sve druge podatke u vezi sa pružanjem naših usluga.

Svrha obrade vaših podataka je pružiti vam tražene usluge, a pravna osnova obrade je izvršavanje ugovora između nas (stavka1.b član 6. i stavka 2. član 9. GDPR-a), kao i naše poštovanje zakonskih obaveza. Vaši podaci se čuvaju potrebno vreme, a možda i duže ako se pojave pravni zahtevi.

Objašnjeno je da nemamo javno dostupnu listu imejl-adresa naših pretplatnika/korisnika. Prema tome su svi osobni podaci (npr. imena pristupa itd.) koji se pojavljuju bilo gdje na stranicama i uslugama veb-stranice rukovalaca podataka namenjeni isključivo da obezbede odgovarajuće usluge i ne smiju ih koristiti trećeosobe, bez poštovanja odredbi zakona o zaštiti podataka oličnosti, koji se primenjuje svaki put. Rukovalac podataka postupa u skladu s važećim zakonima i ima za cilj bolju primenu dobre prakse što se tiče interneta. Vaše lične podatke rukovalac podataka čuva na sigurnom sve dok ste registrovani za uslugu a brišu se nakon prestanka vašeg poslovanja s rukovaocem podataka, na bilo koji način.

Podaci koje prikupljamo putem e-pošte i kontakt obrasca
Kao dio komunikacije između nas putem e -pošte i kontakt obrasca, prikupljamo vaše ime, adresu e-pošte i sve ostale podatke koje nam dostavite. Ti podaci se čuvaju i koriste isključivo za ispunjavanje vašeg zahteva. Pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka je vaš pristanak (stavka 1a član 6. GDPR-a). Vaši podaci će se izbrisati nakon konačne obrade naše komunikacije. To će se dogoditi nakon postizanja svrhe naše komunikacije, pod uslovom da ne postoje zakonski uslovi za skladištenje takvih podataka.

Slanje biltena

Nakon vašeg pristanka, prikuplićemo vašu e-poštu kako bismo vam poslali bilten s novostima o našoj kompaniji i člancima koji će vam verovatno biti zanimljivi. Pravni osnov za obradu je vaša saglasnost (stavka 1a član6. GDPR-a) i imate je pravo povući u bilo kom trenutku.

Podaci dobavljača

Za izvršavanje ugovora između nas, prikupljamo podatke naših dobavljača, kao što su puno ime, adresa, kontakt podaci, podaci o isporucii, finansijski podaci koje ste nam dostavili. Pravna osnova za obradu vaših podataka je izvršavanje ugovora i naša usklađenost sa zakonskim obvezama (stavke 1b i c član 6. GDPR-a), a mi ih čuvamo u periodu do dvanaest godina od posednjeg pružanje usluga ili prema poreznom i drugom relevantnom zakonodavstvu.

Ko ima pristup vašim podacima. Prenos podataka.

Vaši podaci su dostupni našim zaposlenima, kao i svakoj drugoj osobi ovlaštenoj za obradu vaših podataka tokom obavljanja njihovih dužnosti. Osim toga, sarađujemo s trećim stranama, fizičkim ili pravnim, stručnjacima, nezavisnim konsultantima itd. koji nam pružaju komercijalne, stručne ili tehničke usluge (npr. veb-hosting, računovodstvene usluge, usluge prevoza) u gore navedene svrhe i podržavaju našu kompaniju u celosti ili delomično, u odnosu na naše aktivnosti. U ovom slučaju, takva fizička/pravna lica delovaće kao zajednički ili nezavisni rukovaoci podataka, obrađivači podataka ili lica ovlaštena za obradu ličnih podataka u iste gore navedene svrhe, uz iste mere bezbednosti i u skladu s važećim zakonskim obvezama.
Pre nego što treća strana primi lične podatke, moramo: (1) završiti pregled poverljivosti kako bismo procenili praksu privatnosti i rizike povezane s trećim stranama (2) kako bismo od ovih trećih strana dobili ugovorne garancije da će se lični podaci obrađivati u skladu s našim uputstvima i u skladu s ovom politikom i važećim zakonom, da će odmah obavestiti našu kompaniju o svim narušavanjima zaštite ili sigurnosti ličnih podataka, nepoštovanja standarda navedenih u ovoj politici i postojećem zakonodavstvu, da će raditi zajedno kako bismo ispravili svaki takav incident, da će nam pomoći u poštovanju prava osoba navedenih u nastavku, te da će dopustiti rukovaocu podataka da proveri njihovu obradu u pogledu usklađenosti s ovim zahtevima.

Konačno, podaci se mogu dalje preneti javnim telima i institucijama, kao i našim pravnim zastupnicima (pravnim i osiguravajućim društvima), u pravne svrhe.

Osim gore navedenog, podaci se neće otkriti trećim stranama, fizičkim ili pravnim licima i neće se širiti.

Naša kompanija ne prenosi lične podatke van EU-a, a ako je potrebno (na primer, radi korištenja usluga „oblaka“) to će biti učinjeno pod uslovima i odredbama iz člana 44. i narednih članova GDPR-a, uključujući nakon vašeg pristanka, sprovođenje standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane evropske komisije ili u zemljama koje evropska komisija smatra sigurnim.

Korištenje kolačića

Koristimo kolačiće za efikasan rad veb-stranice i poboljšanje vašeg iskustva pregledavanja, kao i za bolje pružanje naših usluga. Kolačići su tekstualne datoteke s podacima koje server rukovaoca podataka skladišti na vaš računar kada posetite ovu veb-stranicu. Na taj način veb-stranica pamti vaše radnje i interese u određenom vremenskom periodu, tako da postoji, na primer, personalizacija mrežnih oglasa, analiza saobraćaja ili druga statistička analiza, te pružanje usluga koje ste zatražili.
Na taj način ne morate uneti ove postavke svaki put kada posetite veb-stranicu ili pregledavate njene stranice. Samo rukovalac podataka i njegovi posebno ovlašteni saradnici imaju pristup svim podacima u vezi s kolačićima.

Kolačiće možete proveriti i/ili izbrisati prema svojim željama. Pojedinosti se mogu pronaći na veb-stranici: aboutcookies.org. U slučaju da odlučite onemogućiti kolačiće na veb-stranici https://www.papercare.co/, funkcionalnost nekih stranica može se potpuno izgubiti ili smanjiti.

Ovde pogledajte koje kolačiće koristimo:

Dodatne informacije o korištenju i upravljanju kolačićima na veb-stranici mogu se pronaći na veb-stranicama:

Sto se tiče kolačića i njihovog upravljanja:

http://www.aboutcookies.org/default.aspx

http://www.whatarecookies.com/

Što se tiče Google-ovih pravila:

https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/partners/

Sigurnost i integritet podataka

Rukovalac podataka primenjuje odgovarajuće politike i procedure za tehničku i organizacionu sigurnost kako bi zaštitio lične podatke i informacije od gubitka, zloupotrebe, izmene ili uništenja.

Osim toga, nastojimo osigurati da pristup vašim ličnim podacima bude ograničen na one kojima je to potrebno. Oni koji imaju pristup podacima dužni su čuvati poverljivost ovih podataka.
Imajte na umu da prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ulažemo sve napore u zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati sigurnost podataka koje prenosi naša veb-stranica. Nakon što primimo vaše podatke, sprovešćemo stroge bezbednosne postupke i funkcije kako bismo pokušali sprečiti neovlašteni pristup.

Preduzimamo sve razumne napore da lične podatke koje prikupimo čuvamo samo onoliko dugo koliko nam trebaju u svrhu za koju su prikupljeni ili dok se ne zatraži njihovo brisanje (ako se to dogodi ranije), osim ako ne nastavimo sa čuvanjem u skladu s važećim zakonom.

Veze na druge veb-stranice

Naša veb-stranica može sadržavati veze na druge veb-stranice na koje se odnose druge izjave o privatnosti čiji se sadržaj može razlikovati od naše izjave o privatnosti. Pre nego što pošaljete bilo kakve lične podatke, pregledajte pravila o privatnosti svake veb-stranice koju posetite. Iako pokušavamo pružiti veze samo na veb-stranice koje dele naše visoke standarde i poštovanje privatnosti, nismo odgovorni za sadržaj, sigurnost ili praksu privatnosti drugih veb-stranica.

Podaci o maloletnicima

Ako treba da obradimo podatke o maloletnim licima (npr. podatke o maloletnim pacijentima), odnosno, prema GDPR-u, oni koji nisu navršili 15 godina, obrada se vrši samo uz pisanu i izričitu saglasnost osoba koje imaju roditeljsku odgovornost za maloletnika. U svakom slučaju, ulažemo razumne napore da potvrdimo da pristanak daje ili odobrava osoba koja zaista ima roditeljsku odgovornost za dete, odnosno proverom identiteta i svim drugim dostupnim podacima.

Prava ispitanika

Možete nas kontaktirati poštom ili imejlom na adrese navedene u prethodnom stavku (1) radi ostvarivanja svojih prava prema članovima 15. i narednim članovima GDPR-a. Možete, na primer, zatražiti ažurirani popis ljudi koji imaju pristup vašim podacima, primiti potvrdu obrađujemo li ili ne obrađujemo lične podatke, proveriti njihov sadržaj, izvor, tačnost i lokaciju (takođe u odnosu na bilo koju treću državu), zatražiti kopiju, zatražiti njihovu ispravku i ograničiti obradu, čak i brisanje, ako je primenjivo. Slično, uvek možete poslati svoje komentare i podneti pritužbe Helenskom telu za zaštitu podataka, Avenija Kifisias 1-3, GR 115 23, Atina-grčki pozivni centar: + 30-210 6475600 ili na http: //www.dpa. gr/

Izmene ove politike

Rukovalac podataka redovno provjerava ovu politiku, a može je izmeniti ili revidirati prema vlastitom nahođenju. Kad god unesemo izmene, zabilježićemo datum dopune ili izmene Politike. Ažurirana Pravila važiće za vas i vaše podatke od tog datuma. Pozivamo vas da s vremena na vreme proučite ovu Politiku kako biste proverili ima li promena u načinu na koji postupamo s vašim ličnim podacima. Ova je izjava posljednji put ažurirana u junu 2020.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili žalbi u vezi s našim upravljanjem ili zaštitom vaših ličnih podataka ili ako želite izmeniti svoje lične podatke ili ostvariti neko od svojih prava u vezi sa podacima, kontaktirajte nas na angelo.evgenikos@papercare.gr .